Bugün Resmi Gazete’de Dahilde İşleme Rejimi Kararında ve Rejim Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır.
 
Kararda yapılan değişiklikler özetle; (Karara ulaşmak için tıklayınız)
 

 1. Karar’a 9/B maddesi eklenerek dahilde işleme izin belgesi (DİİB) kapsamında yapılacak ithalatların DİR’den yararlanma koşullarını taşıyan başka belge sahibi firmaya devri mümkün hale gelmiştir. DİİB’nin kapatılması konusunda ise ithal eşyası için verilmesi gereken teminatın devralan belge sahibi firma tarafından yüklenilmesi gerektiği düzenlenmiştir.
 2. Karar’da yapılan değişiklikle belge/izinde belirtilen şartlara uyulmaması ve döviz kullanım oranının aşılması durumlarında;
 • İndirimli teminat hakkından yararlanılıyorsa 6 ay süreyle indirimli teminatın uygulanmayacağı ve ihlalin 2 takvim yılı içerisinde tekrarlanması halinde teminat oranının 6 aylık süreyle ithalattan doğan vergi tutarının 2 katına kadar arttırılacağı,
 • İndirimli teminat hakkında yararlanılmıyorsa teminat oranının 6 aylık süreyle ithalattan doğan vergi tutarının 2 katına kadar arttırılacağı düzenlenmiştir.
 1. Önceden ihracat (eşdeğer eşya) veya önceden ithalat şartlarının ihlal edilmesi durumunda ise 2.maddede belirtilen yaptırımlara ek olarak ilk ihlalde 3 ay, 2 takvim yılı içerisinde tekrarlayan ihlallerde ise 6 ay süre ile belge düzenlenmez. Aynı zamanda ihlali gerçekleştiren firma başka bir firmanın belgesine yan sanayici, temsilci, ithalatçı veya aracı ihracatçı olarak eklenemez. Mevcut belgelerine izinlerine ek süre verilmez, revize başvuruları değerlendirilmez.
 2. Yapılan herhangi bir denetim ve soruşturmada ithalata aracılık eden temsilci ve belge izin sahibi firmanın gümrük beyannamesi ve eki belgelerin sahte olması, üzerlerinde tahripat yapılması, gerçeği yansıtmaması veya temsilci ithalatçı tararfından belge/izin sahibine farklı eşya teslim edilmesi durumlarında temsilci ithalatçı ve belge/izin sahibinin ithalat esnasında alınmayan vergilerden müşterek ve müteselsil sorumlu olacağı düzenlenmiştir.
 3. Son olarak kararda Bakanlık ve müdürlük isimlerinin değişmesinden dolayı güncelleme yapılmış olup karardaki tüm değişiklikler bugünden itibaren uygulanacaktır.

 
Tebliğde yapılan değişiklikler özetle; (Tebliğe ulaşmak için tıklayınız)
 

 1. Tebliğin 14.maddesinde dahilde işleme izni (Dİİ) verilecek haller düzenlenmiştir. Yapılan düzenlemeyle 30.02, 30.03 ve 30.04 GTİP’te yer alan ürünlerin ihracatı kapsamında yapılacak olan bedelsiz ithalatlar için Dİİ’den yararlanamayacağı belirlenmiştir.
 2. Dİİ’nin taahhüt kapatma işlemi sonuçlanıncaya kadar revize edileceği düzenlenmiştir.
 3. Gemi inşaa, komple tesis v.b. ile savunma sanayi alanına giren ürünler için alınan Dİİ’lere ek süre talepleri en geç izin süresi sonundan itibaren 2 ay içerisinde yapılması gerekmektedir.
 4. Haklı sebep nedeniyle Dİİ’lerde yapılacak ek süre talepleri için izin süre sonunda itibaren 1 ay olan başvurma süresi 2 aya çıkarılmıştır.
 5. Genel salgın hastalık (pandemi) mücbir sebep olarak eklenmiştir.
 6. Mücbir sebep ile fevkalade hal nedeniyle Dİİ’lerde yapılacak ek süre talepleri için izin süre sonunda itibaren 1 ay olan başvurma süresi 2 aya çıkarılmıştır.
 7. Kararda 9/B maddesiyle düzenlenen, DİİB kapsamında, ithal eşyasından doğan hak ve yükümlülüklerin başka bir firmaya devredilmesine yönelik düzenlemenin detayları;
 • Devreden DİİB sahibi firmanın ihracı taahhüt edilin işlem görmüş ürünü devralan firmanın DİİB’nde ithal bölümünde belirtilen eşyalar arasında yer alması gerekmektedir.
 • Verilmesi gereken teminatın devralan firma tarafından üstlenildiğinin tevsik edilmesi gerekmektedir. Devreden firma ithal eşyasından doğan hak ve yükümlülükleri devrettiğine dair ihracat genel müdürlüğüne başvurması ve teminatın devralan firma tarafından üstlenildiğini tevsik etmesi kaydıyla devredilen ürünün bünyesinde kullanılan ithal eşyası için alınan teminat devreden firmaya iade edilir.
 • TEV’in ödenmemesi veya eksik ihracat yapılması durumunda sorumluluk devralan firmadadır.
 • Son olarak kararda Bakanlık ve müdürlük isimlerinin değişmesinden dolayı ve DİR takibinin elektronik sisteme aktarılmasından dolayı tebliğde güncelleme yapılmış olup tebliğdeki tüm değişiklikler bugünden itibaren uygulanacaktır

BÜLTEN / HABER Üyeliği

Sıkça değişen gümrük ve dış ticaret mevzuatını en güncel kaynaktan takip edin. Mevzuat değişikliklerini çözüm ortaklarımızın işlemlerine özel olarak yorumlayarak sadece ilgili sektörü ilgilendirecek şekilde paylaşıyoruz. Güncellemeleri yakından takip etmek için iletişimde kalın.