Gümrük vergilerine, cezalarına ve gecikme zammına af getiren 7440 numaralı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 12.03.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre;

 1. KAPSAM: 31.12.2022’den önce (bu tarih dahil) gümrük yükümlülüğü doğan ve idarece takip edilen kesinleşmiş yani vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş alacaklar ve kesinleşmemiş alacaklar (gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri ve gecikme zammı alacakları) kapsamdadır.
 2. Dava açma süresi geçmemesi şartıyla uzlaşma safhasında olanlar alacaklar yapılandırmadan yararlanabilecektir.
 3. Mahkeme tarafından aleyhe karar verilmiş ancak yükümlü tarafından ödenmemiş alacaklar yapılandırmadan yararlanılabilecektir.
 4. İhtirazi kayıtlı verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler hakkında kesinleşmiş alacaklardaki indirimlerden yararlanılır.
 5. Yararlanacakların dava açmamaları, davadan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekir.
 6. 12.03.2023’ten önce başlanıldığı halde tamamlanamamış olan gümrük incelemeleri ve ek tahakkuk işlemlerine devam edilecektir. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen alacaklar kesinleşmemiş alacaklar hükümlerinden yapılandırılacaktır.
 7. Kendiliğinden bildirim yapılması durumunda para cezalarının tamamı silinecek olup vergi aslına Yİ-ÜFE oranında faiz işletilecektir.
 8. BAŞVURU: 31.05.2023’e kadar (bu tarih dahil) ilgili gümrük müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.
 9. Uygulamaya ilişkin esas ve usullerin Ticaret Bakanlığınca yayınlanacak tebliğ, genelge veya ikincil düzenlemelerle belirlenmesi beklenmektedir.
 10. Cumhurbaşkanı, başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatabilir. 

ÖDEME

 1. Hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler halinde ödenebilir.
 2. İlk taksitin 30.06.2023’e kadar (bu tarih dahil) diğer taksitlerin ise aylık dönemler halinde azami 48 taksitle ödenmesi gerekir.
 3. Peşin ödeme indirimi:
 • İlk taksit içerisinde, 30.06.2023‘e kadar ödenmesi halinde;
 • Yİ-ÜFE’nin %10 ‘u ödenir, %90’nı affedilir.
 • Sadece feri alacak ise Yİ-ÜFE’nin %50’si ödenir.
 1. Taksit ile ödenmesi durumunda 12, 18, 24, 36 veya 48 taksit ödeme seçeneklerinden biri tercih edilecektir.
 2. İlk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmemesi veya diğer taksitlerin kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi veya bir takvim yılında üçten fazla taksitin süresinde ödenmemesi/eksik ödenmesi durumunda yapılandırmadan yararlanma hakkı kaybedilir.
Söz konusu kanun için tıklayınız.

BÜLTEN / HABER Üyeliği

Sıkça değişen gümrük ve dış ticaret mevzuatını en güncel kaynaktan takip edin. Mevzuat değişikliklerini çözüm ortaklarımızın işlemlerine özel olarak yorumlayarak sadece ilgili sektörü ilgilendirecek şekilde paylaşıyoruz. Güncellemeleri yakından takip etmek için iletişimde kalın.