11.04.2023 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No:10)’a göre, Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) yürürlükten kaldırılarak ihracat ve ithalat süreçlerinde kullanılan dolaşım belgelerinin, menşe ispat belgelerinin ve menşe şahadetnamesinin kabulü, vize edilmesi, kontrolüne ilişkin hususlar detaylandırılmıştır. Buna göre özetle;

  1. Söz konusu tebliğ güncel olarak kullanılan dolaşım ve menşe ispat belgelerini kapsar hale getirilmiş, ithalat ve ihracatta yapılan işlemler, kontroller ve sonradan kontrol durumları ayrı ayrı düzenlenmiştir.
  2. Gümrük müdürlüğü tarafından yapılan kontrollerde dikkat edilen hususlara ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bu kapsamda ithalat sırasında gümrüğe ibraz edilen, ihracat sırasında ise MEDOS’a kaydedilen belgelerin kontrolüne ilişkin düzenleme yapılmıştır.
  3. İhracatta ibraz edilen A.TR Dolaşım Belgeleri ve menşe ispat belgeleri ile ilgili işlemlerde belge düzeni itibarıyla serbest dolaşım ve menşe kavramlarının belirlenmesine ilişkin açıklama yapılmıştır.
  4. İthalat ve ihracat sırasında ve sonrasında yapılacak sonradan kontrol işlemlerine ilişkin düzenleme yapılmıştır. İthalatta menşe şahadetnamesinin, sonradan kontrolü işlemlerinde gümrük müdürlüğünün bağlı olduğu bölge müdürlüğünce TOBB, TİM veya TESK’e bağlı ilgili birlik veya odalara iletileceği, gelen yanıtın da ilgili bölge müdürlüğü aracığıyla talepte bulunan gümrük müdürlüğüne iletileceği belirtilmiştir.
  5. Serbest bölge veya antrepoya konulan eşya için, A.TR veya menşe ispat belgesinin süresinde ibraz edilmesi durumunda belgenin süresi durdurularak, kalan süre eşyanın serbest bölge veya antrepodan çıkışından başlayacaktır.
  6. Dahilde işleme izin belgesiyle ithal edilen eşyanın kullanım harici kalan kısmının serbest dolaşıma girmesi durumunda beyannameye A.TR belgesi veya menşe ispat belgesinin onaylı fotokopisinin eklenmesi gerekmektedir.
  7. İthal edilip kullanıldıktan sonra ihracı yapılacak eşyanın A.TR belgesi düzenlenmesinin söz konusu olduğu ancak bu eşyaya ilişkin belgelerin 5 yıllık belge saklama süresinin geçmesi nedeniyle mevcut olmadığı hallerde, eşyanın serbest dolaşımda olduğunu belirleyen ticari belge ve kayıtları ile eşyanın muhasebe kayıtlarının bulunduğu envanter defteri kayıtları esas alınarak A.TR belgesi onaylanıp vize edilebilecektir.

Söz konusu yazı için tıklayınız.

BÜLTEN / HABER Üyeliği

Sıkça değişen gümrük ve dış ticaret mevzuatını en güncel kaynaktan takip edin. Mevzuat değişikliklerini çözüm ortaklarımızın işlemlerine özel olarak yorumlayarak sadece ilgili sektörü ilgilendirecek şekilde paylaşıyoruz. Güncellemeleri yakından takip etmek için iletişimde kalın.